หน่วยงานย่อยส่วนกลางกรมประมง
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองแผนงาน
กองประมงต่างประเทศ
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ
สำนักงานเลขานุการกรม
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กองบริหารจัดการด้านการประมง
กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
ส่วนเศรษฐกิจการประมง
กองตรวจราชการ

กองกฎหมาย

กองพัฒนาระบบมาตราฐานสินค้าประมง

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
internal

สำนักงานประมงจังหวัด

เขต 1
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี
เขต 2
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
เขต 3
ฉะเชิงเทรา
นครนายก
ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ
สระแก้ว
เขต 4
ราชบุรี
กาญจนบุรี
นครปฐม
สุพรรณบุรี
เขต 5
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
เขต 6
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
เขต 7
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
เขต 8
สงขลา
นราธิวาส
ปัตตานี
ยะลา
สตูล
เขต 9
ระยอง
จันทบุรี
ชลบุรี
ตราด
เขต 10

บึงกาฬ

หนองคาย
หนองบัวลำภู
อุดรธานี
เลย
เขต 11
นครพนม
มุกดาหาร
สกลนคร
เขต 12
ขอนแก่น
กาฬสินธุ์
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
เขต 13
อำนาจเจริญ
อุบลราชธานี
ยโสธร
ศรีสะเกษ
เขต 14
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
เขต 15
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
ลำปาง
ลำพูน
เขต 16
น่าน
พะเยา
เชียงราย
แพร่
เขต 17
ตาก
พิษณุโลก
สุโขทัย
เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์
เขต 18
กำแพงเพชร
นครสววรค์
พิจิตร
อุทัยธานี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิจิตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดโสธร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสรรค์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดตรัง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดปัตตานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดชัยนาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดสงขลา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดลพบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดชลบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดระยอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดแพร่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดสระแก้ว
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดสุรินทร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดหนองคาย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดมหาสาราคาม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดอุดรธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดกาญจนบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดปทุมธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดพัทลุง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงราย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล
ศูนย์วิจัยจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสิงห์บุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนราธิวาส
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอำนาจเจริญ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตราด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุทัยธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมุกดาหาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกำแพงเพชร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดราชบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครศรีธรรมราช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุโขทัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสมุทรปราการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอ่างทอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปราจีนบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดศรีสะเกษ

สถาบันฯ วิจัย ประมงน้ำจืด

สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดชุมพร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดปัตตานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดตรัง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเลฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดระนอง
ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำเพชรบุรี
ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี

โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ศพท. อ่าวไทยตอนบน
ศพท. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ศพท. อ่าวไทยตอนกลาง
ศพท. อ่าวไทยตอนล่าง
ศพท. ฝั่งอันดามัน

ศพท. ปัตตานี

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามทะเล/น้ำจืด

ศปท. อ่าวไทยตอนใน
ศปจ. ภาคเหนือตอนล่าง
ศปท. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ศปจ. ภาคกลาง
ศปท. ภาคใต้ตอนล่าง
ศปจ. ภาคตะวันตก
ศปท. ฝั่งอันดามัน
ศปจ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ศปท. ภาคใต้ตอนบน
ศปจ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ศปจ. ภาคเหนือตอนบน
ศปจ. ภาคใต้
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ์
หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล
หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร
หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดภาคเหนือตอนบน
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์
หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนเจ้าพระยา
หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน
หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด
หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจือเขื่อนประแสร์

หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบพันธุ์สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

สมุทรสาคร
สุราษฎร์ธานี
สงขลา

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

ปทุมธานี
อุตรดิตถ์
บุรีรัมย์
ชุมพร
เพชรบุรี


สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งชุมพร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง
ศูนย์และพัฒนาประมงชายฝั่งตราด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง

ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ

ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ (ส่วนกลาง)
ด่านตรวจสัตว์น้ำเชียงใหม่
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว
ด่านตรวจสัตว์น้ำ สาขาปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม